Leiden maakt geld vrij voor lokale onderzoeksjournalistiek

De gemeente Leiden zet een fonds op ter ondersteuning van lokale onderzoeksjournalistiek. In juni heeft de gemeenteraad een bedrag van 250.000 euro gereserveerd voor de start van het fonds in 2018. Het college stelt voor het Mediafonds zeker drie tot vier jaar de kans te geven alvorens het te evalueren. Dit betekent alsdan dat ook voor de jaren na 2018 geld moeten worden uitgetrokken, een en ander mede afhankelijk van de financiering van eventuele andere partijen. De volgende stap in dit proces is de inhoudelijke behandeling van het raadsvoorstel in de raadscommissie Werk en Middelen op 16 november en de gemeenteraadsvergadering op 30 november aanstaande. 

Het doel van het fonds is het bevorderen van kwaliteitsjournalistiek in de zin van onderzoeksjournalistiek en achtergrond, factchecking, onderbelichte onderwerpen en doelgroepen, zodat inwoners beter geïnformeerd kunnen worden over wat er speelt in Leiden. Het college stelt voor hiertoe een aparte stichting op te richten waarbij het bestuur op afstand staat van de gemeente, omdat dit de onafhankelijkheid van het fonds garandeert. Dit betekent dat er geen ambtenaren of gemeentelijk bestuurders zitting kunnen nemen in het bestuur.   

Achtergrond
Eind augustus 2016 is in de raadscommissie Werk en Middelen besproken welke ontwikkelingen zich in het medialandschap voordeden, wat de rol van de lokale media en de gemeente is en welke rol de media en de gemeente kunnen spelen om te zorgen dat de Leidse samenleving geïnformeerd blijft. Vervolgens is een aantal scenario’s geschetst. De raadscommissie heeft de voorkeur uitgesproken voor nader onderzoek naar een stimuleringsfonds voor lokale media.  
Op 24 februari jl. heeft de conferentie Leids Medialandschap plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn de tussentijdse bevindingen van het onderzoek gepresenteerd. Ruim tachtig vertegenwoordigers van raadsleden, mediapartners, maatschappelijke partners, de gemeente en regiopartners namen deel aan deze conferentie en ruim vijftig mensen discussieerden mee over het voorgestelde fonds. De resultaten van deze bijeenkomst zijn verwerkt in het onderzoeksrapport dat op 2 mei 2017 is gepubliceerd.

Bron: Gemeente Leiden

UPDATE:

Een lokaal mediafonds dat financieel gesteund wordt door de gemeente is een gevalletje ‘Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt’. Dat vindt het lokale VVD-raadslid Margreet van Wijk. Haar partij en het CDA hebben zo hun twijfels bij het instellen van een mediafonds voor Leidse media, waar in mei voor het eerst over werd gesproken.

Binnen de huidige plannen wil de gemeente voor komend jaar eenmalig 250.000 euro uittrekken voor een fonds voor onderzoeksjournalistiek. Het voorstel komt van raadsleden van D66 en ChristenUnie, die vinden dat het medialandschap in Leiden verschraalt. In juli werd alvast een voorschot genomen op het fonds en werd het genoemde bedrag alvast gereserveerd.

Lees ook: Niet iedereen blij met lokaal mediafonds

UPDATE 3 april 2018

Het nieuw ingericht Leids Mediafonds heeft dit jaar 250.000 euro te besteden. Een onafhankelijk bestuur onder leiding van voorzitter Bob Nieman zal aanvragen wegen en toekennen. Er is besloten dat er twee aanvraagrondes zullen zijn: een in het voorjaar en een in het najaar.

Het fonds wil journalistiek in de regio Leiden stimuleren. Het is het eerste regionale fonds in Nederland in deze vorm.

Het bestuur zegt de versterking van de journalistiek in de regio Leiden vooral te zoeken in onderzoeksjournalistiek en andere vormen van journalistieke verdieping. De rol van journalistiek bij het versterken van de sociale samenhang in de regio is een ander belangrijk aandachtspunt, aldus initiatiefnemer gemeente Leiden.

Het fonds is ondergebracht in een speciale stichting “op afstand van de gemeente”. Het bestuur bestaat uit Bob Nieman (voorzitter), Ionica Smeets (secretaris), Rick van Dijk (penningmeester), René Roodheuvel (lid) en Milja de Zwart (lid).

De gemeente Leiden heeft de intentie uitgesproken tot 2021 het fonds financieel te ondersteunen.