Fondsen

Een overzicht van fondsen voor journalistieke projecten. Veelal op individuele basis. Het bureau kan journalisten helpen bij het aanvragen van projecten die op het productieplatform kunnen worden uitgewerkt.
 

Luis in de Pels

Dit fonds richt zich op het (tijdelijk) financieel ondersteunen van organisaties of projecten op gebied van lokale en regionale politieke journalistiek.

Daarnaast richt het fonds zich op het financieel mogelijk maken van onderzoeksjournalistiek in de vorm van incidentele aanvragen.

Regeling Journalistieke Innovatie

Subsidieregeling om de innovatie in de journalistiek te versterken. Er is subsidie beschikbaar voor nieuwe producten, diensten, platforms of modellen om journalistieke informatie te produceren, te filteren, te distribueren, te verkopen of te presenteren.

Hans Melchers Fonds (Jomtof fonds)

Financiële ondersteuning voor het voeren van (principiële) procedures ter bevordering van fatsoenlijke journalistiek en respect voor de privacy van individuele burgers en/of van rechtspersonen en het bevorderen van het belang van individuele burgers en/of rechtspersonen om niet door publicaties in de pers te worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen.

Muckraker

Het behartigen, al dan niet door middel van financiële ondersteuning, van belangen van de vrije pers en van individuele journalisten in een ongestoorde en vrije beroepsuitoefening, het ondersteunen en stimuleren van vrije en onbelemmerde nieuwsgaring en het faciliteren en het ondersteunen van journalisten die tegenwerking ondervinden bij (de totstandkoming van) hun publicaties.

Democratie en Media

Financiële ondersteuning van initiatieven en organisaties die een bijdrage leveren aan een sterke, integere en inclusieve democratische rechtstaat en kritische, onafhankelijke media.

Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
Organisatie en contact: Fonds BJP
Frequentie aanvragen : afhankelijk van type steun, navragen bij fonds.
Soort financiering : werkbeurzen, onderzoeksbeurzen, startsubsidie voor beginnende journalisten, subsidie voor vooronderzoek. 

Fries Mediafonds
Totale jaarlijkse budget van het fonds: 100.000 euro, waarvan 70.000 voor innovatieve projecten waarbij Friese media samenwerken, en 30.000 euro voor het bevorderen van onderzoeksjournalistiek
De adviescommissie test aanvragen op de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de doelstelling van het Fries Mediafonds, de mate van actualiteit van de activiteit en de beoogde en verwachte effecten, in relatie met de hoogte van de gevraagde subsidie of er geld aan het idee kan worden toegekend.

Nederlandse-Vlaamse journalistenbeurs
Onderwerpen met een duidelijk Nederlands-Vlaamse link.
Beurs Geselecteerde journalisten mogen een eigen onderzoeksproject in het buurland uitvoeren óf een aantal maanden op een redactie in het buurland werken.
Meer informatie: hier

Onderwijsfonds COCMA
Nederlandstalige journalisten
Thema: Onderwijs
Beurs: 2.500 euro voor een project

Stichting Democratie en Media

Waarborgen van een pluriform medialandschap en de individuele vrijheid van meningsuiting en –vorming door middel van: steunen van organisaties die debatten of lezingen organiseren; steunen van personen, instellingen of groepen die, bijvoorbeeld door publicaties, documentaires of tentoonstellingen, bijdragen aan de verbreiding van de denkbeelden van de oprichters. Deze steunverlening geschiedt door subsidies, leningen en soms investeringen. Internationale steun beperkt zich tot Europa.
Aanvraag: door het jaar heen.

Stimuleringsfonds voor de Pers
Het Stimuleringsfonds voor de Pers stimuleert de kwaliteit, diversiteit en onafhankelijkheid van de journalistiek door met geld, kennis en onderzoek de vernieuwing van de journalistieke infrastructuur te bevorderen. 

Mediafonds Groningen
Werkt u in de regio en bent u van plan om diepgravend journalistiek onderzoek te doen naar een actueel onderwerp in de Groninger samenleving en daarover te publiceren? Misschien komt u dan in aanmerking voor een subsidiebijdrage uit het Mediafonds. Met het Mediafonds willen wij een bijdrage leveren aan kwalitatief hoogstaande, onafhankelijke journalistiek.